top of page
wat-phra-that-cho-hae-temple-PRPWQGH.JPG

ทัวร์เที่ยวจังหวัดลำพูน

แวะลำพูนเมืองหลวงเก่าแก่ของชาวมอญราชอาณาจักรล้านนาก่อตั้งขึ้นในปี 660 ก่อนพุทธกาล ผนังและคูเมืองสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 และเที่ยวชมวัดมหาธาตุหริภุญชัยชมในความงามของสถาปัตยกรรมการเยี่ยมชมวัดจามเทวีวัดก่อนที่จะกลับไปยังจังหวัด เชียงใหม่

Sign me up!
Group 1.png
bottom of page